طرفداران سامــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ درخشـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــانی بیان وسط