ساخت آهنگ به گونه ي باشه كه با سرعت دايل آپم همخوني داشته باشه...ممنون از لطف بي دريغ شما