بسم الله الرحمن الرحیم
انسان خود نوعی حیوان است از این رو با دیگر جانداران مشترکات بسیاری دارد .
اما یک سلسله تفاوت ها با همجنسان خود دارد که او را از جانداران دیگر متمایز ساخته و به او مزیت و تعالی بخشیده و او را بی رقیب ساخته است.
تفاوت عمده و اساسی انسان با دیگر جانداران که ملاک ((انسانیت)) اوست و منشا چیزی به نام تمدن و فرهنگ انسانی گردیده است, در دو ناحیه است:
بینش ها و گرایشها
جانداران معمولا از این مزیت بهره مندند که خود را و جهان خارج را درک میکنند و بدان ها اگاهند و در پرتو ان اگاهیها و شناخت ها برای رسیدن به خواسته ها و مطلوب های خود تلاش می نمایند. انسان نیز مانند جانداران دیگر یک سلسله خواسته ها و مطلوب ها دارد و در پرتو اگاهی ها و شناخت های خویش برای رسیدن به ان خواسته ها و مطلوب ها در تلاش است.