سال 2013 | 360 صفحه | ISBN: 9781119950578 | 3,18 MB |

دانلود کتاب

معرفی: کتاب روشن و مختصر “ترانسفورماتورها و القاگرها برای الکترونیک قدرت” براساس اصول الکترومغناطیس، پایه و اصول کاربردی طراحی ترانسفورماتور و القاگر را برای کاربردهای الکترونیک برق؛ شرح می دهد.
این کتاب، مباحث تئوری و عملی القاگرها و ترانسفورماتور های به کارگرفته در فیلترکردن جریان ها، ذخیره کردن انرژی الکترومعناطیسی، ارائه جداسازی فیزیکی میان مدارات و اجرای بالا بردن و پایین آوردن ولتاژهای DC و AC را شرح می دهد.
نویسندگان، طیف وسیعی از کاربردهای سیستم های تبدیل قدرت مدرن را معرفی می کنند.
این کتاب، دستورالعمل های طراحی دقیقی براساس یک متدلولوژی قوی برای طراحی القاگر و ترانسفورماتور؛ ارائه می دهد.


در دنیا لذتى که با لذت مطالعه برابرى کند، نیست."مُنْتِسکیو"