سال 2007 | 496 صفحه | ISBN: 9780521857574 | 9,60 MB |

دانلود کتاب

معرفی: چگونه اتصالات، تکه های کاغذ و چندوجهی ها تا می شوند؟ مسائل تاکردن و بازکردن از زمان Albrecht Dürer در اوایل سال ۱۵۰۰ پیشنهاد شده است، اما به تازگی در ادبیات ریاضیات مورد مطالعه قرار گرفته اند. در طول یک دهه گذشته، موجی از جذابیت ها در این مسائل، با کاربردهای مختلفی از تکنیک تاکردن رباتیک تا پروتئین ایجاد شده است.
نویسندگان کتاب “الگوریتم های تاکننده هندسی” صدها دست آورد و بیش از ۶۰ “مسائل باز″ حل نشده را در این نگاه جامع به ریاضیات تاکردن، با تاکیدی بر جنبه های الگوریتمی و محاسباتی، ارائه می دهند.خوشبخت، کسى است که به یکى از این دو چیز دست رسى دارد، یا کتاب هاى خوب یا دوستانى که اهل کتاب باشند."ویکتور هوگو"