استخدام فروشنده خانم در شیراز,استخدام خانم در شیراز
به یک نفر خانم جهت فروشندگی در شرکت سایه بردار نیازمندیم
شماره تماس: ۸۲۴۰۲۸۵-۸
استخدامیا