استخدام تایپیست ماهر در تهران,استخدام تایپیست در تهران

به چند نفرتایپیست ماهر برای کار در شرکت نیازمندیم.
حقوق ثابت ۷۰۰
شماره تماس: ۲۲۵۰۹۸۱۷
استخدامیا