بسم الله الرحمن الرحیم


  • امام حسین(ع) می فرمایند:هر یک از دو نفری که میان انها نزاعی واقع شود, و یکی از انها رضایت دیگری را بجوید , سبقت گیرنده اهل بهشت خواهد بود

    • کشف الغمه فی معرفه الائمه ج 2 , ص 33منبع:انجمن منجی دوازدهم