همان*طور که قبلاً هم*صحبت شده است از ویژگی*های بارز سیستم*های اداری سانترال پاناسونیک امکان محدود کردن دسترسی افراد به خطوط شهری است. برای فهم بهتر این ویژگی باید گفت که در شرکت*هایی که خطوط شهری متعددی دارند می*توانند برای افراد دسترسی به کلیه خطوط را لغو کرد و فقط به افراد اجازه استفاده از خطوط شهری محدودی را (2یا 3 و یا هر تعداد دیگری) بدهند. کاربرد این ویژگی در محدودسازی استفاده از خطوط شهری و دسته*بندی کردن خطوط است که می*توان با تقسیم*بندی شماره*ها به افراد این اجازه را داد که با خطوطی تماس برقرار کنند که این خطوط حتی در مکالماتی طولانی موجب از دست دادن مشتری نمی*شود. درواقع این خطوط اشغال بودن آن موجب از دست رفتن تماس*گیرنده نخواهد شد زیرا تماس*های ورودی با خطوط شهری دیگری معرفی*شده*اند.
این دسته*بندی در شرکت*هایی که کار اصلی آن فروش است کاربر زیادی دارد. درواقع جداسازی این خطوط در بهینه*سازی تماس*ها و عدم از دست دادن مشتری بسیار تأثیرگذار است.