تست ازدواجاگر درونگرایی و برونگرایی در حد افراط در افراد ظاهر شود، ما را در برابر 2 شخصیت نابهنجار قرار می**دهد البته تعداد این افراد بسیار كم است و اكثریت مردم میان این دو قطب جای دارند.
با انجام این تست می*توانید به برونگرا یا درونگرا بودن خود و خواستگارتان پی ببرید. شما خودتان جزو كدام گروه هستید؟ از آن برونگراهای دوآتیشه كه اصلا و ابدا با تنهایی كنار نمی*آیند یا از آن درونگراهایی كه فقط در گوشه عزلت خودشان خوش هستند؟ یا شاید هم میانه*رو باشید. اما به*طور معمول اكثر انسان*ها به سمت یكی از این 2 قطب تمایل بیشتری دارند.

فرق آدم*های اهل درونگرایی و برونگرایی
تا به*حال فكر كرده*اید كه ابعاد شخصیت تاثیر مستقیمی روی انتخاب رشته تحصیلی، شغل، محل زندگی و كلا سبك زندگی شما می*گذارد؟ اگر دقت نكرده*اید با دقت خط*های بعد را بخوانید. درونگراها از احساسات و هیجان*هایشان فقط برای دوست*های معدود خیلی صمیمی حرف* می*زنند ولی برونگراها كاملا در دنیای بیرون سیر می*كنند؛ آنها دوست دارند كه سرخوش، اجتماعی،* رقابت*جو، سریع و واقع*گرا باشند. افراد درونگرا بیشتر اوقات خود را به مطالعه و تنهایی سپری كرده و كمتر مایل به معاشرت با دیگران هستند و در مقابل، افراد برونگرا بیشتر دارای دیدگاه عینی و خارجی هستند و فعالیت عملی بیشتری دارند ولی میزان تسلط آنها بر نفس خودشان نسبت به افراد درونگرا كمتر است. این افراد مایلند كه بر محیط اطراف خود تاثیر و به رقابت با دیگران بپردازند و در مجامع عمومی بیشتر ظاهر می*شوند.
اگر درونگرایی و برونگرایی در حد افراط در افراد ظاهر شود، ما را در برابر 2 شخصیت نابهنجار قرار می**دهد البته تعداد این افراد بسیار كم است و اكثریت مردم میان این دو قطب جای دارند. برونگرایان به سوی جهان عینی متمایل بوده و درونگرایان به سوی جهان ذهنی و غیرعینی. شما با آگاهی یافتن از خصوصیات شخصی هر دو گروه می*توانید رابطه بهتری با آنها برقرار كنید.

درونگراها

جمع گریزهای احساساتی
1. علاقه*مند به احساسات و افكار خودشان هستند و نیاز به داشتن قلمرو شخصی دارند. كم*حرف، ساكت و متفكرند.
2. دوستان زیادی ندارند و در ارتباط برقرار كردن با افراد جدید مشكل دارند. علاقه*مند به سكوت و تمركز بوده و از دید و بازدیدهای غیرمنتظره و ناگهانی بیزار هستند.
3. كارایی این افراد در تنهایی بیشتر است. بزرگ*ترین وحشت آنها این است كه در یك جمع شلوغ قرار گیرند. ترس از آنكه فردیت خود را از دست بدهند، دارند و از فعالیت*های انفرادی انرژی می*گیرند.
4. در بین انبوه مردم بودن آنها را خسته می*كند. بیشتر از دست خودشان عصبانی می*شوند تا دیگران. معمولا كمرو هستند و درك كردن آنها ممكن است. اهل ایده و عقاید نو هستند.
5. شخصیت*شان در خلوت و در جمع متفاوت است. مشتاق و احساساتی هستند اما معمولا احساسات*شان را بیان نمی*كنند. در جمع ناآشنا ساكت اما در جمع دوستان خود راحتند.
6. تمركزشان قوی است. برای تصمیم*گیری به زمان نیاز دارند و قبل از حرف زدن فکر می*کنند.
7. از در میان گذاشتن اطلاعات شخصی خود با دیگران طفره می*روند.

برونگراها

پیشاهنگ*های روشن*پوش
1- علاقه*مند به وقایع پیرامون خود هستند.
2- عقیده خود را با عقاید دیگران مقایسه می*كنند.
3- روراست و معمولا پرحرف هستند.
4- اهل عمل و پیشقدمی در كارها هستند و خیلی اوقات نفر پیشاهنگ انجام یك كار می*شوند.
5- به*سهولت دوستان جدیدی یافته یا با یك گروه خود را وفق می*دهند.
6- افكار خود را بیان می*كنند.
7- علاقه*مند به افراد جدید و برقراری ارتباط با آنها هستند.
8- تنهایی برای آنها بسیار آزاردهنده است.
9- از تعامل و ارتباط برقرار كردن با دیگران انرژی می*گیرند.
10- خوش*مشرب بوده اما زیاد احساساتی نیستند.
11- ریسك*پذیرند و سریع تصمیم می*گیرند، اجتماعی هستند، درك آنها آسان است و معاشرتی هستند.
12- پس از آنكه حرف خود را می*زنند به گفته خود می*اندیشند، علاقه*مند به كار گروهی، موسیقی با صدای بلند بوده و فعالیت*های هیجان*انگیز را بیشتر دوست دارند.
13- رنگ*های روشن را بیشتر می*پسندند، بیشتر از اعمال دیگران خشمگین می*شوند تا خودشان، اطلاعات شخصی خود را به سادگی با دیگران قسمت می*كنند و معمولا فقط از روی تجارب زندگی خود درس می*گیرند و نه عبرت گرفتن از دیگران.
البته خصوصیات فوق هیچ ارتباطی با اعتمادبه*نفس داشتن فرد برونگرا ندارد، یك برونگرا ممكن است اعتماد به نفس پایینی داشته باشد.

12 سؤالی که شخصیت شما را مشخص می*کند
با انجام این تست و نمره*گذاری آن به*راحتی متوجه می*شوید كه خودتان و همسرتان به كدام گروه تعلق دارید
1- دوست دارم همیشه آدم*های زیادی دوروبرم باشند.
2- لبخند زدن به دیگران و بیرون رفتن با آنها و تفریح كردن با جمع را كار آسانی می*دانم.
3- خودم را لزوما آدم ****واری نمی*دانم.
4- واقعا از صحبت كردن با دیگران لذت می*برم.
5- ترجیح می*دهم در جایی باشم كه فعالیت و شلوغی وجود داشته باشد.
6- معمولا ترجیح می*دهم كارها را به تنهایی انجام دهم.
7- اغلب احساس می*كنم كه پر از نیرو و انرژی هستم.
8- آدم بشاش و دارای روحیه بالایی هستم.
9- آدم خوش*بینی نیستم.
10- زندگی من با سرعت طی می*شود.
11- شخص بسیار فعالی هستم.
12- ترجیح می*دهم راه خودم را بروم تا اینكه رهبر دیگران باشم.