براي آن كه شير هنگام جوشيدن سر نرود، قاشق بزرگ و تميزي مانند قاشق هاي چوبي يا ملاقه داخل شير بگذاريد به طوري كه دسته آن روي لبه ظرف قرار گيرد. درپوش هاي توري يا مشبك نيز از سر رفتن شير جلوگيري مي كند.