[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


دوست دارید چشم*های*تان را طوری آرایش کنید که حالتی زیباتر به صورت*تان بدهد اما نمی*دانید چگونه سایه بزنید یا چه خط چشمی به شما می*آید؛ اگر اینها دغدغه* شما هم هست با ما همراه شوید.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] یک مدل آرایش می*کنید و هیچ*گاه آن*طور که باید از خود راضی نیستید. دوست دارید چشم*های*تان را طوری آرایش کنید که حالتی زیباتر به صورت*تان بدهد اما نمی*دانید چگونه سایه بزنید یا چه نوع خط چشمی به شما بیشتر می*آید؛ اگر اینها دغدغه*های شما هم هستند با ما همراه شوید تا به شما آموزش دهیم که چگونه باتوجه به حالت چشم*های*تان بهترین آرایش را روي آنها پیاده کنید؛* یادتان باشد که برای این کار ابتدا باید مدل چشم*های*تان را مشخص کنید و بعد قدم*های گفته شده را دنبال کرده تا بتوانید زیباترین حالت چشم*های*تان را پیدا کنید. برای نتیجه بهتر، کار را با سایه زیرساز (سایه*ای با رنگ خنثی یعنی سفید، خاکستری یا...) آغاز کنید و با ریمل به پایان برسانید.

چشم*های بادامیباید با آرایش به چشم*ها عمق دهید و کاری کنید که چشم*ها بیش از همه در صورت جلب توجه کنند.1. با سایه*ای که رنگی روشن و ملایم دارد تمام پلک را رنگ بزنید.

2. برای اینکه عمق چشم*ها را بیشتر کنيد با سایه کمی تیره*تر گوشه* خارجی چشم را تیره کنید.

3. با خط چشم دورتا دور چشم را بکشید.1. با سایه*ای که رنگی روشن و ملایم دارد- تمام پلک یعنی از خط مژه*ها تا استخوان ابرو- را رنگ بزنید.

2. با یک سایه کمی تیره*تر خط بالای مژه*ها و خط پلک را به شکل 7 كه09 درجه چرخیده است تیره کنید.

3. گوشه خارجی چشم را با یک سایه تیره تقریبا مات رنگ بزنید تا چشم*ها حالت خود را بهتر نشان دهند.1. با یک رنگ برنز روشن زیر ابرو را سایه بزنید.

2. با یک سایه روشن مات کل پلک را رنگ بزنید.

3. برای اینکه چشم*ها درشت*تر به نظر برسند یک خط چشم نازک روی پلک بالا بکشید.


چشم*های گرداز چشم*های بادامی بزرگ*تر و گردتر است. با آرایش باید کاری کنید که چشم*ها کشیده*تر و بزرگ*تر به نظر برسند.1. با رنگی روشن و ملایم پلک را تا خط پلک سایه بزنید.

2. با سایه کمی تیره*تر گوشه خارجی چشم سمت خط مژه*های بالا و پایین را تیره کنید.

3. با سایه*ای تیره خط مژه*های بالا را تیره کنید، هرچه به سمت گوشه خارجی پیش می*روید این تیرگی را کمی پهن*تر کنید.1. با یک سایه مات تیره، نزدیک خط مژه*های بالا را تیره کنید و هرچه به سمت گوشه* خارجی نزدیک*تر می*شوید کمی این تیرگی را پهن*تر کنید.

2. با سایه رنگ ملایم خط پلک را رنگ بزنید.

3. روی پلک بالا خط چشم مشکی بکشید تا چشم*ها خود را بهتر نشان دهند.1. با سایه رنگ متوسط روی پلک را بپوشانید.

2. با سایه برنز رنگ روشن زیر استخوان ابرو را رنگ بزنید.

3. پلک بالا را خط چشم مشکی بکشید؛ خط چشم در نیمه ابتدایی بسیار باریک و در نیمه انتهایی چشم کمی پهن*تر باشد.


چشم*های گربه*ایبا آرایش کاری کنید که این گربه*ای بودن چشم*ها بیشتر خود را نشان دهند و زیبایی چشم*ها چند برابر شوند.1. برای اینکه حالت پلک را بهتر نشان دهید؛ آن را به دو نیمه راست و چپ تقسیم کنید و بعد نیمه داخلی را با سایه رنگ روشن بپوشانید.

2. نیمه خارجی را کمی رنگ تیره بزنید.

3. نیمه خارجی پلک بالا و پایین را خط چشم بکشید1. با سایه روشن مات پلک و گوشه داخلی چشم را رنگ بزنید.

2. با مداد چشم تیره دورتادور چشم را بکشید و بعد با نوک انگشت رنگ گوشه خارجی را کمی پخش کنید.

3. برای اینکه چشم*ها حالت زیباتری پیدا کنند با سایه تیره*رنگ گوشه خارجی چشم را رنگ بزنید و آن را کمی به سمت بیرون پخش کنید.1. با رنگ برنز ملایم زیر ابروها را سایه بزنید.

2. با سایه روشن مات روی پلک را کاملا بپوشانید.

3. با سایه تیره*تر ملایم روی مژه*های بالا خط بکشید و هرچه به سمت گوشه خارجی نزدیک*تر می*شوید این خط را پهن*تر کنید؛ همین کار را با خط مژه*های پایین تکرار کنید.


چشم*های روبه*پایینخط*چشم*های گربه*ای برای این چشم ایده*آل است.باید پایین بودن گوشه خارجی را بپوشانید.1. با سایه*ای روشن روی پلک و گوشه داخلی را بپوشانید.

2. برای بالابردن گوشه خارجی با سایه کمی تیره*تر، گوشه خارجی را تا خط پلک رنگ بزنید.

3. پلک بالا را خط چشم بکشید.1. با سایه روشن مات روی پلک را رنگ بزنید.

2. با سایه کمی تیره*تر خط پلک را تیره کنید. یادتان باشد، باید رنگ بیشتر به سمت بالا متمايل باشد.

3. برای بهتر جلوه دادن گوشه خارجی، پلک بالا را کامل خط چشم بکشید و انتهای آنها را در گوشه خارجی چشم به سمت بالا متمایل کنید.1. با سایه روشن مات، روی پلک را رنگ بزنید.

2. با رنگ برنز ملایم زیر ابرو را سایه بزنید.

3. برای کشیدن خط چشم گربه*ای باید روی خط مژه*های پلک بالا خط نازکی بکشید و بعد گوشه خارجی را کمی -فقط کمی- پهن کنید و به سمت بالا ادامه دهید؛ یادتان باشد پلک پایین نیاز به خط*چشم ندارد.


شبیه چشم*های شرقی*هابین زنان ترکمن بسیار مرسوم است. باید با آرایش کاری کنید که چشم*ها درشت*تر به نظر برسند.1. با سایه روشن تمام پلک را بپوشانید.

2. برای اینکه خط پلک کمی به چشم بیاید با سایه کمی تیره*تر بالای پلک را رنگ کنید.

3. برای اینکه چشم*ها درشت*تر جلوه کنند؛ پلک بالا را خط*چشم بکشید.1. با رنگ برنز روشن طول استخوان ابرو را سایه بزنید.

2. برای اینکه پلک را بیشتر نشان دهید با سایه کمی تیره و مات کل پلک را بپوشانید.

3. پلک بالا را خط چشم بکشید و هرچه به سمت گوشه خارجی نزدیک*تر می*شويد کمی خط را پهن*تر کنید.1. برای اینکه به چشم*ها بعد دهید با سایه روشن طول استخوان ابرو را رنگ بزنید.

2. با رنگ برنز ملایم کل پلک را سایه بزنید.

3. دور تا دور چشم را خط*چشم بکشید و یادتان باشد که خط*چشم پایین باید خیلی باریک و ظریف باشد.


چشم*هایی با پلک افتادهبا بالا رفتن سن این حالت برای برخی از خانم*ها پیش می*آید.باید با آرایش این افتادگی پلک را پوشاند.1. برای نشان دادن پلک با یک سایه روشن سراسر پلک را رنگ بزنید.

2. با سایه کمی تیره*تر روی خط پلک را بپوشانيد و آن را به سمت بیرون پخش کنید.

3. پلک بالا را خط*چشم باریکی بکشید و در گوشه انتهایی کمی آن را پهن*تر کنید.1. برای اینکه چشم*ها را برجسته*تر نشان دهید با یک سایه روشن زیر ابرو و گوشه داخلی چشم را رنگ بزنید.

2. با سایه کمی تیره*تر کل پلک را رنگ کنید و در بالای خط پلک آن را به سمت بیرون پخش کنید.

3. پلک بالا را خط*چشم بکشید؛ یادتان باشد که در گوشه خارجی کمی خط*چشم را ضخیم*تر و به سمت بالا متمایل کنید.1. با رنگ برنز روشن زیر ابروها را سایه بزنید.

2. با سایه برنز کمی تیره*تر روی پلک را رنگ بزنید.

3. برای اینکه چشم*ها درشت*تر جلوه کنند یک خط*چشم باریک روی خط مژه*های بالا بکشید.