تأمين مدارك مورد نياز براي صدور اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی در اداره ثبت شركتها
تشريفات صدور
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
در اداره كل ثبت شركتها و ماليكت صنعتي و اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران صورت مي گيرد. در بدو امر مراحل و مدارك مورد نياز دراداره ثبت شركتها ذكر و در مرحله دوم مراحل و مدارك مورد نياز در اتاق بازرگانی شرح داده مي شود.
1 - سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ كارت بازرگانی
2 - پلمپ دفاتر تجارتي ( روزنامه و كل ) در سال جاري و ارائه گواهي پلمپ دفاتر تجارتي، جهت اخذ کارت بازرگانی
3 - يك برگ فتوكپي شناسنامه ( در صورتي كه متقاضي شخص حقيقي باشد )، جهت اخذ كارت بازرگانی
4 - فتوكپي آگهي تاسيس شركت و آخرين تغييرات آن ( در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي باشد)، جهت اخذ کارت بازرگانی
5 - فيش پرداختي حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ كارت بازرگانی
6 - چنانچه امور توسط وكيل رسمي شركت يا شخص انجام مي شود اصل يا فتوكپي برابر اصل سند رسمي وكالت، جهت اخذ کارت بازرگانی

شرح موارد :
1 - سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی را از دايره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها ومالكيت صنعتي ابتياع و طبق فرم ضميمه آن را تكميل و امضا نماييد.
2 - هر شخصي ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) كه تاجر محسوب شود مي بايستي داراي دفاتر قانوني باشد اين دفاتر طبق قانون تجارت دفتر روزنامه دفتر كل دفتر دارايي و دفتر كپيه مي باشد امروزه با وجود دستگاههايي از قبيل فتوكپي فاكس و امثالهم وجود دفتر كپيه ضروري بنظر نمي رسد و ديگر دفاتر در اداره ثبت شركتها پلمپ مي شود و تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت حسابهاي خود در آنها اقدام مي نمايد اين دفاتر وقتي داراي سنديت خواهد بود كه در اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت و پلمپ آنها اقدام نمايد.
براي اخذ كارت بازرگانی اشخاص حقوقي و حقيقي بايستي داراي دفاتر قانوني (روزنامه وكل) باشند بنابراين با توجه به ميزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم ( 50 برگي 100 برگي 200 برگي و يا بالاتر) تهيه و در دايره پلمپ دفاتر ثبت شركتها اقدام ويك برگ گواهي پلمپ دفاتر تجارتي از واحد فروش اوراق بهادار تهيه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تكميل آن ( طبق فرم ضميمه) اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد نمود.
3 - در صورتي كه متقاضي كارت بازرگانی شخص حقيقي باشد ارائه يك برگ فتوكپي صفحه اول شناسنامه ضروري است .
4- در صورتي كه متقاضي كارت بازرگانی شخص حقوقي باشد ارائه روزنامه رسمي تاسيس شركت همراه با آخرين تغييرات در شركت ضروري مي باشد.
5 - حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی با عنايت به قانون درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مبلغ چهل هزار ريال مي باشد كه پس از اخذ فيش نسبت به واريز مبلغ مذكور در شعب بانك ملي معين اقدام و رسيد پرداخت به واحد مربوطه بهمراه سايرمدارك ارائه گردد.
6 - در صورتي كه امور توسط وكيل انجام مي پذيرد ارائه وكالت نامه رسمي نيز ضروري ميباشد.
پس از تهيه مدارك فوق الاشعار به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی مراجعه ومسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتي اقدام و شماره دفتر را در روي سه نسخه اظهارنامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام مي نمايد سپس يك نسخه از اظهارناه را جهت بايگاني در سوابق ضبط و ديگر نسخ را تحويل متقاضي ميدهد.
در اين مرحله انجام كار در اداره ثبت شركتها به اتمام رسيده با در دست داشتن مدارك به اتاق بازرگانی و صنايع و معادن مراجعه گردد.

موارد قابل توجه براي اخذ كارت بازرگانی:
1- امضائ دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه كارت بازرگانی و در صورت شركت بودن زدن مهر شركت روي آن
2- امضا وكالت نامه وكيل مربوطه توسط شخص و در صورت شركتي بودن كارت زدن مهر شركت بر روي امضاي مديرعامل
3- پرداخت مبلغ 500000 ريال به عنوان كارمزد و واريزي ثبت شركتها و حق الوكاله وكيل
4- ارائه كپي شناسنامه براي كارت شخصي وارائه كپي كليه مدارك شركت و روزنامه رسمي و كپي شناسنامه مديرعامل براي شركت.
پس از تكميل مدارك بالا وتسليم آن به شركت سه روز بعد به شركت مراجعه كرده و ضمن دريافت اسنادو مدارك به شرح بالا مراحل زير را به دنبال مي كنيد.
1- ابتدا با همراه داشتن دو قطعه عكس و مدارك تسليمي از طرف شركت به اتاق بازرگانی واقع در خ طالقاني جنب سفارت امريكا تشريف برده و به مسئول مربوطه مراجعه و با ارائه مدارك تقاضاي معرفي نامه به اداره سو پيشينه و دريافت فرمهاي مخصوص كارت بازرگانی را مي نماييد.
2- سپس بعد از اخذ معرفي نامه به نزديكترين محل اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي مراجعه تا از شما انگشت نگاري به عمل آيد.
3- فرمهاي مخصوص كارت بازرگانی را تايپ وتنظيم به شركت تحويل مي دهيد و در مورد مراحل بعدي مشورت مي نماييد.
4- از ميان فرمها يك فرم به نام ( فرم الف) مخصوص ارائه به بانك جهت گرفتن استعلام خوش حسابي جهت شركت شما و يا شخص شما مي باشد كه همزمان با عمليات انگشت نگاري مي توانيد به همراه فرم الف به بانك مربوطه مراجعه و فرم را تحويل فرماييد و اگر شركت جديدالتاسيس باشد مي بايست از حساب جاري مديرعامل نيز استعلام به عمل آيد و در صورت نداشتن حساب جاري مديرعامل بايد حتما سه ماه از افتتاح حساب شركتي گذاشته باشد.
1- فرم د) را از اوراق جدا كرده و به دفتر خانه اي برده و در صورت شركتي بودن امضا و مهر و شخصي بودن امضا را گواهي مي نماييد.
2- در مورد كارتهاي شخصي ارائه دو نفر معرف با سابقه 3 سال بازرگانی كه داراي كارت بازرگانی مي باشند الزامي است مگر اينكه متقاضي داراي مدرك ليسانس باشد كه ارائه معرفين در ( فرم ج) صورت مي گيرد.
3- مهمترين مرحله اگر سند مالكيت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضي كارت باشد مشكلي نيست ولي اگر محل اجاره باشد بايد همراه اجاره نامه محل و فيش برق و تلفن و اصل سند مالكيت شش دانگ به همراه شخص مالك محل به اتاق بازرگانی مراجعه گردد.

پس از تكميل موارد بالا به همراه مدارك زير:
1- فرمهاي تايپ شده اتاق بازرگانی به طور كامل كه توسط شركت صورت گرفته است .
2- اصل و كپي گواهي حسن اعتبار بانكي و تاييد اداره اعتبارات مبني برنداشتن چك برگشتي از شخص يا مديرعامل شركت
3- اصل كليه مدارك معرفين و كپي از كارت بازرگانی ايشان و تاييديه توسط ايشان مبني برمعتبر بودن شما جهت دريافت كارت بازرگانی
4- اصل وكپي تعهدنامه و تصديق امضا شخص يا مديرعامل و مهر شركت در دفترخانه
5- مدارك به ثبت رسيده توسط شركت و گواهي پلمپ آن كه در مرحله اول به شما تسليم گرديده است .
6- اصل و فتوكپي گواهي عدم سو پيشينه مديرعامل يا شخص
7- چهار قطعه عكس 4*6 بدون روتوش و كراوات
8- اصل و دو سري كپي از شناسنامه و كارت پايان خدمت مديرعامل يا شخص متقاضي
9- اصل ودو سري كپي از سند مالكيت حتي صفحات سفيد سند و فيش نوسازي و قبض برق و تلفن
10- و به همراه مبلغ 260000 ريال وجه نقد به اتاق بازرگانی مراجعه و پس از تكميل مدارك اقدام به اخذ كارت بازرگانی.

كارت بازرگانی در چه صورتي باطل ميشود؟
متقاضي ابطال كارت بازرگانی با در دست داشتن اصل كارت بازرگانی و يك برگ تقاضاي ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه ومدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روي آن مراتب را در دفتر ثبت مي نمايد پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارك مذكور در صفحات بعدي تهيه و تحويل گردد.
مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگانی (ويژه اشخاص حقوقي)
1- تقاضاي شركت در 2 نسخه
2- گواهي مفاصاحساب دارايي آخرين سال مالياتي : اصل و كپي آن
3- اظهارنامه ابطالي ثبت دفاتر تجارتي 2 نسخه اصل
4- صورتجلسه مجمع عمومي براي شركتهاي سهامي عام خاص تعاوني ها و صورتجلسه هيات مديره براي ساير شركتها مبني برانحلال شركت
5- تصوير روزنامه رسمي مبني بر اعلام انحلال شركت
6- اصل كارت بازرگانی و كپي صفحات اول و دوم
تذكر 1- اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي براي ابطال كارت خود مي توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمايندگي اتاق بازرگانی و يا به ادارات كل بازرگانی استانها تسليم نمايند يا مي توانند مستقيما به وزارت بازرگانی مراجعه كنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی در اداره مركزي كارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.

تذكر2- كليه شرايط فوق براي اشخاص خارجي نيز قابل اعمال و تسري است.

تذكر 3- در صورت مفقود شدن كارت بازرگانی اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار كافي است .

تذكر4- در صورت سرقت كارت بازرگانی اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار و گواهي از اداره آگاهي و امثالهم كافي مي باشد.

منبع :
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]