مدارك لازم جهت تاسيس شركت سهام عام
1- دو نسخه اظهارنامه
2- دو نسخه اساسنامه
توضيح: اينكه از طرح اساسنامه اين مجلد مي توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر اين مرحله در ماده 6 اساسنامه سرمايه اي كه در هنگام پذيره نويسي تعهد شده به اضافه 20% سرمايه تعهد شده توسط موسسين قيد گردد.
3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين
4-دو نسخه صورتجلسه هيات مديره (تعداد مديران حداقل پنج نفر ميباشد(
5-آگهي دعوت مجمع موسسين در روزنامه تعيين شده
6- فتوكپي شناسنامه مديران (در مورد اشخاص حقوقي ارائه برگ نمايندگي الزامي است)
7- گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل 35% سرمايه شركت
8-ارائه مجوز يا موافقت اصولي يا مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز
توجه :
1- حداقل سرمايه مبلغ پنج ميليون ريال باشد.
2-حداقل 20% سرمايه تعيين شده توسط موسسين تعهد گردد و 35% از ميزان تعهد شده پرداخت گردد.
3- اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلاميه پذيره نويسي به امضاي موسسين رسيده باشد.
4- اخذ وارائه مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز

منبع :[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]