حقیقت نخست، وجود خداوندی با قدرت مطلق و کمال محض است که فرمان*هایش خطاناپذیرند. "این حقیقت به ما می*آموزد که هر آنچه برایمان پیش می*آید را به عنوان چیزی که آشکارا از جانب خداوند آمده است، با آرامش بپذیریم".
حقیقت دوم، فناناپذیری روح و استقلال آن از جسم است. "این حقیقت ترس از مرگ را از ما دور می*کند و به این ترتیب عواطف ما را از امور این جهان جدا می*سازد به*طوری*که به هرآنچه سرنوشت رقم می*زند جز به دیده تحقیر نمی*نگریم".

فضیلت "اراده*ای استوار وپایدار است که به هرچه بهترین بدانیم تحقق می*بخشد و تمام نیروی فکری را برای داوری درست به کار می*گیرد"