کلاس تعطیل شد ؟! (عکس متحرک)

شما که اصلا در مدرسه چنین کاری نمی کردین...!