جنگی عجیب با درختانی شکم دار! + تصاویر

کشف جنگی در لهستان با درختانی عجیب که عنوان درختان شکم دار را به آن داده اند!!درختان خمیده و در عین حال عجیبی که در بخش هایی از لهستان رشد می کند ، نه به خاطر الگوی ژنیتکی آنها و بلکه به خاطر وقوع پدیده خزش در خاک محل روی داده و از این بابت این درختان حالت خمیده ای به خود گرفته اند.