1- درقرن 18 ولتا فیزیکدان انگلیسی اولین پیل را کشف که بعد الکتروشیمی را توانست در دسترس عالمیان قرار دهد.
2- وهلر آلمانی با استفاده از پتاسیم موفق به کشف آلومینیوم شد و بعد از آن بود که عناصر یکی پس از دیگری کشف شد.
3- دیوی انگلیس موفق به کشف فلز سدیم شد اولین کسی که تفاوت های بین انیدرید و اسید ها را دریافت در حالیکه لاوازیه آنها را یکی میپداشت.
4- جهانگردان دنیا:
آبل جانتسون تاسمان دریانورد هلندی متول 1603 که در اوت 1642 از طرف فرمانروای ایندیز شرقی هلند ماموریت اکتشاف در آبهای استرالیا را گرفت و توانست جزیره تاسمانی امروز را پیدا کند بعدی به نیوزلند " زلاند نو" و جزایر فرندلی دست یافت . در 1644 سفر دومش به کشف خلیج " کاپنتاریا شد.او در 1659 درگذشت.

با سپاس " سونات "