واحد فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درنظردارد تسهيلات مشاغل خانگی فرش دستباف را با هدف حمايت از قاليبافان و نيز افزايش سرانه توليد فرش استان تهران با شرايط مشخص ارائه نمايد.

قابل ذکر است تسهيلات مذکور به کسانی تعلق می گيرد که دارای مدارک فنی حرفه ای ( بافنده خانگی، گبه بافی، رنگرزی، طراحی سنتی فرش دستباف، نخ ريسی سنتی، رفوگری فرش) و نيز تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی قاليبافی باشند.مدارک مورد نياز:کپی تمام صفحات شناسنامه
کپی کارت ملی پشت و رو
کپی کارت اتحاديه و مدرک فنی حرفه ای
کپی آخرين مدرک تحصيلی( درصورت داشتن)
يک قطعه عکس
يک عدد پوشه مقوايی و گيره
بدین ترتیب امکان فروش فرش دستباف به صورت مستقیم و البته با قیمت مناسب برای بافنده نیز فراهم می شود.
واريز مبلغ صد هزار ريال( ده هزار تومان) به شماره حسابت 2173121268000 بانک ملی جهت ابطال تمبر
ثبت نام درسايت مشاغل خانگی به آدرس سامانه حمایت مشاغل خانگی www .mashaghelkhanegi .irو پرينت تمام صفحات آن