ورزش گردن

ممکن است شما از سردردهای مزمنی رنج ببرید که پزشک متخصص شما علت آن را مشکل عضلات ناحیه گردن تشخیص داده باشد. برای بهبود وضعیت عضلات گردن مانند تمام عضلات دیگر باید آنها را با تمرینات ورزشی تقویت کنید. آنچه در پی می*آید، نمونه*ای از این تمرینات است:
1. تمرینات گردن جلو و عقب: شما می*توانید این تمرین را به صورت نشسته یا ایستاده انجام دهید. دست*ها را به قسمت جلوی پیشانی تکیه دهید و با سر خود به آنها فشار بیاورید. از هر گونه حرکتی در بدن خودداری کنید. تا 20 بشمارید و دست*ها را بردارید.
همین حرکت را با قرار دادن دست*ها در پشت سر تکرار کنید. این حرکت برای تقویت عضلات گردن بسیار مناسب است ضمن آنکه خطر آسیب دیدن این عضلات را به شدت کم می*کند.
2. تمرین بالا را در حالی که دست خود را یک بار در سمت راست سر و گردن و بار دیگر در سمت چپ سر و گردن قرار داده*اید، انجام دهید.
3. روی نیمکت مسطحی روی شکم دراز بکشید. شانه*های شما روی نیمکت قرار بگیرند. یک وسیله مسطح مانند کتاب یا حلقه وزنه را روی گردن قرار دهید و با دست آن را بگیرید. سر خود را با وزنه به آرامی بالا و پایین ببرید. برای پیشگیری از آسیب، این کار باید به درستی و با دقت انجام شود.
منبع:salamat