سال 2011 | 400 صفحه | ISBN: 9780486414560 | 33,7 MB |

دانلود کتاب

معرفی: مباحث پیشرفته و ویژه کتاب “انفجار؛ نظریه و آزمایش” یک بازبینی نظری از هیدرودینامیک انفجار ارائه می دهد.
این کتاب، “تئوری ساده” و آزمون های تجربی این تئوری را بررسی می کند که شامل جریان راکتیو، انفجار ثابت، راه حل غیرثابت، و ساختار برخورد انفجار می باشد.
همچنین بسیاری از موارد ساده را به صورت تصویری نمایش داده شده اند.در دنیا لذتى که با لذت مطالعه برابرى کند، نیست."مُنْتِسکیو"