به این میگن ماشین پارک کردن حرفه ای ! ( تصویر متحرک )جایزه رالی اتومبیل سواری امسال به این یاروو بدن واقعا این استعدادها چرا کفش نشدن ما پامون کنیم باهاشون راه بریم ؟!