وای خـــــــــدا بیـــــچاره
فک کنم منم کم کم از دست برم