سال 2010 | 496 صفحه | ISBN: 9780486482125 | 2,62 MB |

دانلود کتاب

معرفی: داشتن جواب صحیح،* درک شما از آن موضوع را تضمین نمی*کند.
کتاب “ابزارهای ریاضی در فیزیک”،* مشوق توسعه درک دانشجویان به شمار می*آید.
این کتاب اصیل با یک بازبینی پایه*ای از ریاضیات و پیشروی به سمت سری*های نامتناهی، جبر پیچیده، معادلات دیفرانسیل و سری*های فوریه آغاز می*شود.
فصل*های موفق این کتاب موضوعاتی مانند حساب*های چندمتغیره و برداری،* معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی، آنالیز عددی و پیچیده، آنالیز پیچیده و مسائل بیشتر از این را بررسی می*کند.بهترین دوست من کسی است که کتابهایی را به من هدیه کند که تا به حال نخوانده باشم."لینکلن"