*****
*****

*****

*****
*****


اینم عشقم سنتورم
*****

اینم گرفتم محض اینکه عده ای نگویند(!) از نِت گرفته!سنتورِ خودش نیس!
خودم از حرکتم خندم گرف!
ماژیکمم تَهِش بود!نمی نوشت!