من یک *اسفندی ام*
مرا با لبخند هایم میشناسید
با خنداندن هایم
با رفتار های بچه گانه ام
وقتی وارد جمعی می شومبی شک خنده در آن جمع غوغا می کند
شاید قاطی شما شوم وقتی حتی به من میخندید!!!!
من یک *اسفندی ام*
با قلبی که دروغ بلد نیست
قلبی که تپش هایشمعنی میدهد