سلام دوستان کی هست که ترجمه متون میخی داشته باشه؟اگر کسی داره برام بفرسته.