سال 2009 | 524 صفحه | ISBN: 9780547227481 | 6 MB |

دانلود کتاب

معرفی: این کتاب برای درس آزمایشگاه فیزیک سال اولی ها طراحی شده و تعداد زیادی از آزمایشات تست شده در محیط کلاس را که مخصوص استفاده در برنامه های آزمایشگاه های کوچک و متوسط طراحی شده را ارائه می دهد.
همچنین شامل یک سری آزمایشات ادغام شده است که بر استفاده از دستورالعمل های کامپیوتری تاکید می کند که مجموعه ای از آزمایشات قابل اجرا توسط کامپوتر است تا به دانشجویان و معلمان اجازه دهد با تجهیزات امروزی تجربه کسب کنند.
این کتاب به معلمان کمک می کند که تعادل مناسبی را بین آزمایشات کامپیوتری و سنتی این درس، بدست آورند. همچنین با تحلیل داده ها و با دو روش مختلف، کمک می کند دانش آموزان درک بیشتری از مفاهیم نهفته درپشت آزمایشات بدست آورند. چاپ هفتم این کتاب مجهز به جدیدترین اطلاعات و تکنیک ها و نیز تجهیزات هنری و یک روش جدید یادگیری است که علاقه زیاد کسانی که عاشق یادگیری هستند را هدایت می کند و همچنین شامل ۱۴ آزمایش اضافی است.دانشگاه واقعى، جایى است که مجموعه*اى از کتاب در آن جمع آورى شده باشد."کارلایل"