رئیس انجمن طراحان گرافیک فرانسه در صحبتهایی که با اعضای انجمن و هیئت مدیره طراحان گرافیک ایران داشت، به تدوین منشور اخلاقی و حرفهای برای گرافیستهای فرانسوی اشاره کرد و گفت که باید جامعه را متوجه تاثیر گرافیک کرد.

به گزارش همشهری آنلاین، فرانسوا کاسپر به عنوان موسس و رئیس انجمن طراحان گرافیک فرانسه که به مناسبت برگزاری هفته گرافیک و به دعوت انجمن طراحان گرافیک به ایران سفر کرده بود، با اعضای انجمن و هیئت مدیره آن صحبت و درباره مسائل مشترکی که میان گرافیک ایران و فرانسه وجود دارد، به بحث و مذاکره پرداخت.

کاسپر همچنین پنجم اردیبهشت و در آخرین روز از برگزاری هفته گرافیک در تالار شهناز خانه هنرمندان نیز به ایراد سخنرانی پرداخت.

در این مراسم تعداد زیادی از طراحان گرافیک ایرانی حضور داشتند که بسیاری از آنها را طراحان جوان تشکیل میدادند.

همچنین به دلیل تعداد زیاد شرکتکننندگان، تالار ناصری به صورت همزمان به پخش برنامه اقدام کرد تا کسانی که امکان حضور در تالار شهناز را ندارند بتوانند شاهد تماشای مراسم باشند.

آنچه کاسپر در این سخنرانی و همچنین در دیدارهایی که با اعضای هیئت مدیره انجمن گرافیک ایران برآن تاکید داشت، سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی طراحان گرافیک و ایجاد یک اتحاد قوی میان آنها بود.

او در همین رابطه به تشکیل انجمن طراحان گرافیک فرانسه در 20 سال گذشته اشاره کرد: «20 سال قبل انجمنهای مختلفی از گرافیستها در فرانسه مشغول فعالیت بودند.

مسئله مهم برای ما این بود که دور هم جمع شویم. به همین دلیل از 10_15 انجمنی که وجود داشت به یک انجمن واحد رسیدیم».

کاسپر یکی از کارهای این انجمن را تدوین منشور اخلاقی و حرفهای برای طراحان گرافیک عنوان کرد: «ما در فرانسه یک منشور اخلاقی و حرفهای برای کارمان نداشتیم و از منشور انگلستان استفاده میکردیم اما برایمان مهم بود که منشور خودمان را داشته باشیم.

بعد از تدوین این منشور، آن را به زبان انگلیسی ترجمه کردیم تا دیگران هم بتوانند از آن استفاده کنند».

کاسپر همچنین یکی از اهداف اصلی این منشور را سامان دادن به وضعیت اقتصادی طراحان گرافیک برشمرد: «ایده اصلی این بود که نگذاریم مردم طالب کارهای مجانی باشند چون بیشتر وقتها از طراحان گرافیک میخواستند طرحی بکشد و آخر سر هم دستمزدی پرداخت نمیشد.

پس گفتیم اگر میخواهید طرحها را هم ببینید باید پول بدهید».

او اضافه کرد: «قبل از هر چیز کار ما یک تجارت است. البته تجارتی که باید در آن از آفرینش هم استفاده کرد اما در نهایت این کار از قوانین تجارت پیروی میکند. نقش انجمن ما سروسامان دادن به اعضایمان در زمینه اقتصادی است».

کاسپر به طراحان ایرانی پیشنهاد کرد که با ترجمه این منشور به زبان فارسی یا تدوین منشوری برای خود نحوه ارزشگذاری کارهایشان را سامان دهند و عنوان کرد: «هدف ما این بود که به مسئولان نشان دهیم گرافیک به چه کار میآید و چه تاثیر مثبتی روی جامعه میگذارد.

حالا بعد از 10 سال از فعالیت انجمن همچنان درحال همکاری با مسئولان برای بهترکردن قوانین هستیم».

انجمن بینالمللی گرافیک (ایکوگرادا) 27 آوریل برابر با هفتم اردیبهشت را روز جهانی گرافیک نامگذاری کرده است.

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران نیز همراه با این حرکت، نمایشگاهها و برنامههای جنبی را از 27 فروردین تا 5 اردیبهشت در خانه هنرمندان واقع در خیابان ایرانشهر برگزار کرد.