جملاتی زیبا و آموزنده برای زندگی بهتر + عکس

آن روزی که میترسید فرا رسید ….
از روزی میترسم که تکنولوژی از تعاملات ما انسانها سبقت بگیرد
دنیا نسلی از ابلهان خواهد داشت…
آلبرت اینشتین

اتظار داری خجالت بکشد؟!
مگر از دستهای نانازی و مخملیِ کارنکرده*مان در مقابل کارگری خجالت می*کشیم
که انتظار داریم او از فکر و عقیده*اش خجالت بکشد؟
ابراهیم گلستان
حقیقت نوشت
هیچ چیزی چندش آور تر از احترامی که از ترس نشات گرفته نیست . . .
آلبر کامو

زندگی کردن شهامت میخواهد!
گاهی زندگی کردن بیشتر شهامت می خواهد تا این که خودت را خلاص کنی
آلبر کامو
حقیقت نوشت
لازمه قدر دانی از داشته هایتان
گاهی از دست دادن آنها است . . .

اما خندیدن بسیار سخت است !
فقط کسانی که زیاد گریه کرده اند می توانند
ارزش زیبایی های زندگی را درک کنند
و از ته دل بخندند.گریه کردن آسان است ،
اما خندیدن بسیار سخت.
این حقیقت را خیلی زود می فهمی…
اوریانا فالاچی
حقیقت نوشت
سه چیز را نگه دار:
گرسنگیت را سر سفره دیگران
زبانت را در جمع
چشمت را در خانه دوست . .

تو زندگی را لمس نکرده ای!
تو زندگی را خوانده ای، لمس نکرده ای
تو در طول و عرض خاک مقدس زندگی، راه نرفته ای
فقط زندگی را ورق زده ای و بر زندگی، حاشیه نوشته ای
جنگل تو کاغذی است، تفنگ تو کاغذی است،
اعتقاد تو به مردم، اعتقادی کاغذی و پارگی پذیر
نادر ابراهیمی
یاد آوری نوشت
یادت باشه
وقتی دلبر داری
باید از بقیه دل برداری . .