مثل همه چیزا دل گرفته که...

مثل همه چیزا دل گرفته وقتی می بینم
تو درس ریاضی از عاطفه , عشق و دوستی چقدر کم داریم
وز برکت تکه نونی حتی بهم دیگه قرض دادن کم داریم
اما از گرفتن مهرو سلب آزادی یا رنجوندن هم نه.. زیاد داریم
تقسیم و بخشیدن بهم رو نه... خوب یاد نگرفتیم
وسعت عاطفه و مهربونی رو کوتاه ,سرودای قشنگ اما بی وزن وساده رو "بی بها" کردیم
با بریده هاش شعری به عاریه خووند و به به ها شنیدیم
به نداشتن هامون ز خوبی ها نمی بالیم !!!
به داشته هامون ز بدی ها می بالیم
برداشتای تند و شتاب زده تنگانگ دروغ ,به شنیدن آفرین ها مفتخریم
اندک خنده ای رو واسه هم با اقساط بلند افسوس....قرض می دیم
میون نداشته و داشته هامون گم شدیم
اما حتی لحظه ای برومون نمی آریم اینه که خیلی دلتنگم
با عبور روزها رو موهامون تارهای سپید واسه محک "بزرگ و دانا شدن ما " مثزنیم
این محک نه واسه عزیزبودنه برای طرد کردن همدیگه میزنیم
تو درس ریاضی راس راستی خیلی کم داریم باید بدی ها رو کم
خوبی ها رو تقسیم واسه همه ضرب در یه بی نهایت کنیم
زشتی کردار و فطرت رو منها ,امروز با نجوا می خونیم !!!
خودو تو آئینه ای پر گرد و غبار دیده برومون نمی آریم
آئینه می شکنه صداشو نمی شنویم واسه ایناس دل تنگ و گرفته ام
اشکای همدیگه روبا لذت در آورده همه چی رو به بازی میگیریم !!!
مثه بازی پاک و ساده بچه گیمون ابدا"... تو درس اخلاق و ادبیات خیلی کم داریم
نوشته عهدی میره کنار اون هم... به قولمون وفادار حتی نیستیم
تو درس شیمی یا فیزیک فکر شستن رخمهای یکدیگه نیستیم
خاموش بشه آتش قهر وکینه زنده بشه یادهای قدیما و رسم و رسوم
دل نگرونی مونده هنوز تو دلامون اما خاموش با اون همه معلم وای خیلی کم داریم
نرفتن از درون ما هر کدوم
کار فراش مدرسه اس با جاروش ازما کنار بزنه یا معلم ؟
طپش قلبا دوباره چه تو خواب و بیداری صداش میاد دم به دم
دستامون می تونن پاک کنن دل بد ریا بزنیم
گرد و زنگارا کار فراش نیس کار دستای ما تابشه پراز شبنم
با تقسیم یا بخشش و ضرب همه اینا واسه همدیگه مدام
دورنمائی از همه قشنگی و خوبی ها بسازیم
منهای دروغ و کلک و نا روزدن مردونه با معرفت برا هم باشیم
منهای حقه بازی وقتی خاطره بازی ساده بچگی هامون می افتیم ...

زمین رو چه پر بار شده و معصوم بترسیم از خدا که با ماست گام به گام

درس ریاضی ,شیمی, اخلاق و اد بیاتو واقعا" دوس داشته باشیم
لذت ببریم از همه این دروس و جمع و ضرب وتقسیم
یا یادهرمعلم و فردا رو باشیرینی خاطره و سپردن اینا تو ذهنمون زیبا بسازیم ...
اینا باشن با این همه معلم تو هر ابعاد دیگه دلتنگ نمیشم
جدی گرفته "عبارت "خیلی کم داریم " از تخته زندگی و اجتماعمون پاک کنیم

"سونات آبی ایرانی"