سلام من یه سوال در مورد فیزیک سال 2 داشتم میشه جوابشو حداکثر تا امروز بدید ممنون میشما بردار i9+ j12 را به 2 بردار تجزیه کردیم به طوریکه یکی از آنها در ناحیه اول بوده و با محورx ها زاویه 45 درجه می سازد و دومی به صورت i2+ bj است .مقدارbکدام است؟ 3 5 4 7 میشه راه حلشم بگین؟