سال 2009 | 508 صفحه | ISBN: 9780521118255 | 1,51 MB |

دانلود کتاب

معرفی: چطور کارشناسان اکچوئری می توانند خود را برای محصولات و ساختارهای ریسک در آینده مجهز سازند؟ بااستفاده از چارچوب کاری قدرتمند از مدل های حالت چندگانه، سه مدیر در علم محاسبات و برنامه ریزی بیمه (Actuarial Science)، یک دیدگاه مدرن از احتمالات آینده و توسعه و شرح یک تئوری که می تواند با تغییرات محصولات و تکنولوژی ها مطابقت داشته باشد را ارائه می دهند.
کتاب “ریاضیات اکچوئریال برای خطرات احتمالی زندگی” مدل ها و تئوری اکچوئریال را پوشش می دهد و بر کاربردهای عملی بااستفاده از تکنیک های محاسباتی تاکید می کند. سپس نویسندگان، چشم انداز امروزی تری را توسعه می دهند و مدل های حالت چندگانه، ظهور جریان های نقدی و گزینه های تعبیه را معرفی می کنند.
این کتاب بااستفاه از نرمافزار سبک صفحه گسترده، نمونه هایی در مقیاس بزرگ و واقعی، ارائه می*کند. بیش از ۱۵۰ تمرین و راه حل، مهارت های مورد نیاز در زمینه شبیه سازی و طرح ریزی ازطریق تمرین های محاسباتی را آموزش می دهد.بهترین دوست من کسی است که کتابهایی را به من هدیه کند که تا به حال نخوانده باشم."لینکلن"