سال 2009 | 256 صفحه | ISBN: 9781604731279 | 1,18 MB |

دانلود کتاب

معرفی: کتاب “آشپزی نیواورلئان” با همکاری نویسندگان متعدد، مقالاتی در زمینه بازشناسی منحصر به فرد نیوارلئان ارائه می دهد که توجهی جهانی در زمینه غذا، کسب کرده است.
هر فصل به یک نوشیدنی، پیش غذا، ساندویچ، غذای اصلی و دسر از بهترین و شناخته*شده ترین آنها در این شهر اختصاص داده شده است.
کتاب “آشپزی نیواورلئان” روش آشپزی این شهر را بدون آنکه فراموش کند مزه آن از چه قومی تاثیر گرفته است ازجمله فرانسوی، آمریکایی های آفریقایی تبار، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و موارد بیشتر دیگر، کاملا بررسی می کند.بهترین دوست من کسی است که کتابهایی را به من هدیه کند که تا به حال نخوانده باشم."لینکلن"