از من می شنوی ؟

هر که گفت دنبال من بيا، من رسم جديد آورده
پشتت را كن بهش و برو دنبال كارت
محلش نگذار. كسي قرار نيست رسم جديد بياورد.
همان رسم قديم است، قرار است همان را يادت بياورند.
ذكر اصلاً يعني همين ديگر؛ يعني يادآوري
====================
هزاران معجزه ميان آسمان و زمين معطل است، دستي بايد تا
معجزه ها را فرود آورد

با توام ، با تو خدا

یک کمی معجزه کن

چند تا دوست برایم بفرست

پاکتی از کلمه

جعبه ای از لبخند

نامه*ای هم بفرست

کوچه های دل من

باز خلوت شده است

قبل از اینکه برسم

دوستی را بردند

یک نفر گفت به من

باز دیر آمده ای

دوست قسمت شده است:

خداوند همه جا حاضر هست
.
به هر طرف رو کني، رو در روي خدا خواهي بود.
غم نخور وهمه چیز را به خداوند بسپار
منبع : کتاب اثرات ادعیه, ذکر الهی , ترجمه های کتاب مقدس
ارسال از : سونات