جوگیر شدن و نتیجه تلخ آن ! ( تصویر متحرک )

نتیجه در نظر نگرفتن عمق استخر و نتیجه بسیار تلخ برای فرد جوگیر این است که در تصویر زیر مشاهده میکنید.

لطفا تا لود کامل تصویر منتظر بمانید