[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]همه از من میترسن ، من از نیسان آبی[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]عاشق بی انتظار مادر[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]علم بهتر است یا ثروت؟ ، هیچکدام فقط ذره ای معرفت ![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]دا کر سی چنت بی. (یعنی مادر پسر برای چی خواستی؟)[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]به گنده تر و خرتر از خودت احترام بگذار![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]ناز نگات قشنگه![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]تند رفتن که نشد مردی / عشق است که برگردی[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]هر کجا محرم شدی -چشم از خیانت باز دار / -چه بسا محرم با یک نقطه مجرم میشود،[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]مبر ز موی سفیدم گمان به عمر دراز / جوان به حادثه ای زود پیر میشود گاهی[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]“دست بزن ولی خیانت مکن”[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]زندگی بر خلاف آرزوهایم گذشت.[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]داداش جان به خاطر اشک مادر یواش![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]افسوس همه اش افسانه بود![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]من از عقرب نمیترسم ولی از سوسک میترسم / من از دشمن نمیترسم ولی از دوست میترسم.[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن / هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان مکن![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]بمیرد آنکه غربت را بنا کرد / مرا از تو، ترا از من جدا کرد[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]برگ از درخت خسته می شه پاییز فقط یه بهانه است[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]در این دنیا که مردانش عصا از کور می دزدند ، من بیچاره دنبال مرد می گردم[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]رفاقت قصه تلخی است که از یادش گریزانم[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]روی قلبم نوشتم ورود ممنوع ، عشق آمد گفتم بیسوادم![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]تو هم خوبی![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]سر پایینی پرنده ، سر بالایی شرمنده[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]بخاطر دلم ولم ![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]قربان وجودت که وجودم ز وجود تو بوجود آمد مادر[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]دلم دادم بری باهاش حال کنی ، نه که بری جیگرکی بازکنی !![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]تو رو اگه من نشورم کی میشوره ( عروسکم )[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم ، من خودم گل دارم و محتاج یک گل نیستم![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]ای آسمون کبود ، واسه همه بود واسه ما نبود؟؟؟؟[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]در قمار زندگی عاقبت ما باختیم ، بس که تکخال محبت بر زمین انداختیم[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]گرپادشاه عالمی ، بازهم گدای مادری[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]تو عشق گل داری،من عشق گل اندامی![/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]دنیا همه هیچ و زندگانی همه هیچ ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]عاقبت فرار از مدرسه [/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#66cc00][SIZE=5][FONT=arial][B]نگام نکن آب می شم[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR]