راهنمای درخواست مجوز تاسیس کانون آگهی و تبلیغاتی

ارایه تقاضا نامه * به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل سکونت با امضای صاحب امتیاز و معرفی مدیر مسوول (طبق نمونه پیوست)
عکس 4*3 چهار قطعه (مدیر مسوول و صاحب امتیاز)
تصویر مدرک تحصیلی و ارایه آن (مدیر مسوول و صاحب امتیاز)
تصویر شناسنامه از تمامی صفحات و ارایه اصل آن (مدیر مسوول و صاحب امتیاز)
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم و ارایه اصل آن (مدیر مسوول و صاحب امتیاز)
گواهی عدم سو پیشینه موثر کیفری با معرفی اداره کل (مدیر مسوول و صاحب امتیاز)
تاییدیه اماکن نیروی انتظامی با معرفی اداره کل
نکات اساسی
الف - اشخاص حقیقی و مدیر عامل در مورد (اشخاص حقوقی) باید فاقد پیشیته موثرکیفری باشند و مشهور به فساد اخلاقی نباشند.
ب - مدیر مسول باید دارای شرایط زیر باشد:
تابعیت ایران
اهلیت قانونی
نداشتن سو شهرت و سابقه موثر کیفری
دارا بودن دیپلم کامل متوسطه و داشتن حداقل پنچ سال سابقه کار موثر **در ارتباط با تایید کمیته سازمان های تبلیغات با تایید کمیته سازمانهای تبلیغات یا مدرک تحصیلی معادل دانشنامه لیسانس در رشته های بازرگانی (مدیریت بازرگانی و اقتصاد بازرگاتی )،روابط عمومی ، بازاریابی و تبلیغات یا علوم اجتماعی (با کلیه گرایش ها)
عدم اشتغال*** در وزارتخانه ها یاموسسات یا شرکت های دولتی و یا شهرداری ها
* تنظیم تقاضانامه توسط آن دسته از متقاضیانی که شخصیت حقوقی دارند باید توسط مدیر عامل موسسه یا شرکت انجام پذیرد.
**سابقه موثر یک فرد عبارت است ایفای نقش سازنده در طراحی و اجرای برنامه های تبلیغاتی است که در صورت حذف ایفا کننده آن نقش یا عنصر، برنامه عقیم مانده یا دچار آسیب کلی می شود.
*** منظور از عدم اشتغال ، شاغل نبودن فرد متقاضی مدیر مسولی در سازمان های مورد اشاره به صورت رسمی، پیمانی، یا قراردادی یا شیوه های دیگری که مشمول قانون استخدام کشوری یا قانون کار می باشد.
در صورت احراز شرایط فوق موضوع درخواست کمیته تبلیغات استان بررسی و پس از طی مراحل قانونی مجوز تاسیس کانون صادر می گردد.
کلیه متقاضیان در صورتی که از عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یا کمیته تبلیغات استان شاکی باشند می توانند شکایت خود را به اداره کل تبلیغات معاونت امور تبلیغات معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارایه کنند.
اداره کانون های آگهی تبلیغات بازرگانی اداره کل تبلیغات


شرایط و مدارک دریافت مجوز تاسیس کانون تبلیغاتی مطلب قبل و توجه دوستان و بعضا" درخواست آنها باعث شد شرایط و مدارک دریافت مجوز تاسیس کانون آگهی و تبلیغاتی را به اختصا ر نقل نمایم.
۱- درخواست با امضای صاحب امتیاز و مدیر مسئول ۲-عکس۳*۴ هشت قطعه(صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
۳-تصویر مدرک تحصیلی و ارائه اصل آن(صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
۴-تصویر تمام صفحات شناسنامه(صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
۵-تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
۶-تصویر کارت ملی(صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
۷- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری(صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
۸-اساسنامه در مورد اشخاص حقوقی
۹- تکمیل فرمهای اداری(صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
۱۰-تایید حراست اداره کل(صاحب امتیاز و مدیر مسئول)
۱۱-تاییدیه اماکن نیروی انتظامی پس معرفی اداره کل
۱۲-عدم اشتغال مدیر مسئول در وزارتخانه ها،موسسات،شرکتهای دواتی و یا شهر داری ها
تذکر۱:آن دسته از متقاضیان که فاقد مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های علوم اجتماعی،بازرگانی،تبلیغات، روابط عمومی و بازاریابی هستند می بایست دارای حداقل ۵ سال سابقه کارموثر تبلیغاتی به تایید کمیته تبلیغات استان باشند.
تذکر ۲-این شرایط بر اساس آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه ی فعالیت کانئنهای تبلیغاتی تدوین شده و آیین نامه جدید در حال بررسی میبشد.
متقاضیان می بایست درخواست و مدارک خود را به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل سکونت(یا اداره تابعه شهر محل اقامت ) ارائه نمایند.