آدرس وب سایت درجه هتل نام هتل ردیف
تفلیس
redirect.php?a=radissonblu.com/hotel-tbilisi 5 ستاره Radisson Blu Iveria Hotel, Tbil 1
redirect.php?a=marriott.com/hotels/trave/
tbsmc-tbilisi-marriott-hotel
5 ستاره Tbilisi Marriott Hotel 2
redirect.php?a=british-house.ge 4 ستاره Hotel British House 3
redirect.php?a=betsyshotel.com 4 ستاره Betsy's Hotel 4
redirect.php?a=hotelcity.ge 4 ستاره Hotel City 5
redirect.php?a=hotelmtiebi.ge 4 ستاره Hotel Villa Mtiebi 6
redirect.php?a=riverside.ge 4 ستاره Hotel River Side 7
redirect.php?a=www2.citadines.com/en/georgia/
tbilisi/freedom_square.html
4 ستاره Citadines Tbilisi Freedom Square 8
redirect.php?a=ambasadori.ge 4 ستاره Hotel Ambasadori 9
redirect.php?a=primavera.ge 4 ستاره Hotel Primavera 10
redirect.php?a=diplomat.ltd.ge 4 ستاره Hotel Diplomat 11
redirect.php?a=kopala.ge 4 ستاره Hotel Kopala 12
redirect.php?a=verepalace.com.ge 4 ستاره Vere Palace 13
redirect.php?a=hi-tbilisi.com 4 ستاره Holiday Inn Tbilisi 14
redirect.php?a=demi-hotel.com 3 ستاره Demi Hotel 15
redirect.php?a=armazipalace.ge 3 ستاره Hotel Armazi Palace 16
redirect.php?a=hotelsharden.com 3 ستاره Hotel Sharden 17
redirect.php?a=victoria.com.ge 3 ستاره VIP Victoria Hotel 18
redirect.php?a=tori-hotel.ge 3 ستاره Hotel Tori 19
redirect.php?a=hotelvedzisi.ge/ 3 ستاره Hotel Vedzisi 20
redirect.php?a=bazaletipalace.ge 3 ستاره Bazaleti Palace 21
redirect.php?a=sympatia.ge 3 ستاره Hotel Sympatia 22
redirect.php?a=hotelprestige.ge 3 ستاره Prestige Palace Hotel 23
redirect.php?a=victoria.com.ge 3 ستاره Hotel Victoria 24
redirect.php?a=astoriatbilisi.ge 3 ستاره Astoria Hotel 25
redirect.php?a=iliani.com 3 ستاره Hotel Iliani 26
redirect.php?a=gtm.ge 2 ستاره Hotel GTM Kapan 27
redirect.php?a=hotelpavo.ge 1 ستاره Pavo 28
redirect.php?a=no12hotel.com No12 Boutique Hotel Tbilisi 29
redirect.php?a=tbilotel.ge Tbilotel 30
redirect.php?a=hotelcharm.ge Hotel Charm 31
redirect.php?a=bazaletilake.ge Bazaleti Lake Hotel 32
باتومی
redirect.php?a=sheratonbatumi.com 5 ستاره Sheraton Batumi Hotel 1
redirect.php?a=radissonblu.com/hotel-batumi 5 ستاره Radisson Blu Hotel Batumi 2
redirect.php?a=presidentplaza.ge 5 ستاره President Plaza Hotel 3
redirect.php?a=batumiworldpalace.com 4 ستاره Batumi World Palace 4
redirect.php?a=hotelalik.gol.ge 4 ستاره Hotel Alik 5
redirect.php?a=hotelaisi.ge 3 ستاره Aisi Hotel 6
redirect.php?a=hotel-prestige.ge 3 ستاره Prestige Hotel 7
redirect.php?a=hotelcrystal.ge 3 ستاره Crystal Hotel 8
redirect.php?a=hotelegrisi.com 2 ستاره Hotel Egrisi 9
redirect.php?a=intouristpalace.com Best Eastern Intourist - Batumi 10
redirect.php?a=hotelmari.ge Hotel Mari 11
منبع : cisroad.com/countries/Georgia/Hotels/lang/Fa