تا حالا به این فکر کردی اگه خدا به جای گوش یه نقطه ی کوچیک
سیاه کنار صورتمون میذاشت واسه شنیدن چه قدر زشت می شدیم.؟!تا حالا به این فکر کردی اگه دستات انگشتاش کوتاه بود چه قدر زشت
میشد.؟


تا حالا فکر کردی اگه ابرو بالای چشم نبود چه قدر زشت بودیم؟!

تاحالا به این فکر کردی که اگه به جای دماغ دو تا سوراخ بود چه بد میشد؟

پس خدا را شکر می کنیم به خاط این حکمتش.