این استاندارد اروپایی توسط کمیته فنی شرکت سیستم های هشدار دهنده CENLEC TC 79 گرداوری شده است.


متن این استاندارد در سال 1995 بوسیله CENELEC به روش منحصربفردی بصورت پیشنویس فراهم گردیده است.


استاندارد EN 50132 که بصورت تخصصی به سیستم های نظارت تصویری مداربسته می پردازد مشتمل بر موارد ذیل می باشد :


بخش 1 – سیستم های مورد نیاز


بخش 1-2 دوربین های سیاه و سفید


بخش 2-2 دوربین های رنگی


بخش 3-2 لنزها


بخش 4-2 تجهیزات جانبی


بخش 3- کنترل سیستم اصلی و یا بصورت لوکال(شبکه محلی)


بخش 1-4 مانیتور های سیاه و سفید


بخش 2-4 مانیتور های رنگی


بخش 3-4 تجهیزات ضبط کردن


بخش 4-4 تجهیزات کپی کردن (تهیه نسخه پشتیبان)


بخش 5-4 تجهیزات سنسور حرکتی


بخش5 - انقال تصویر


بخش6 - (-) خالی


بخش7 – راهنمای نرم افزار های کاربردی


توجه : به جز بخش 7 ، تمامی بخش ها تحت بررسی استاندارد


منبع :
دوربین مداربسته