سخنگوي سازمان حج و زيارت علي*اكبر غيرتي، اینگونه توضيح مي*دهد كه هنوز درباره ثبت*نام جديد عمره در شهريور امسال مطمئن نمی باشد و احتمال دارد اين ثبت*نام در ديگر ماه*هاي نيمه دوم امسال انجام شوداما به هر حال در شرايطي كه بر اساس خبرهاي پيشين اين سازمان و با توجه به اعزام سالانه 700 هزار زائر انجام می شودگرچه سخنگوي سازمان حج و زيارت به*رغم پيگيري مكرر خبرنگار ما و حضور وي در اين سازمان حاضر به همكاري و پاسخگويي شفاف در اين باره نشده است، اما اين روش ثبت*نام با انتقادهايي از سوي كارشناسان و مردم روبه*رواست.

منبع :
فیش حج