ساختار سیاسی آذربایجانساختار سیاسیساختار حاكميت سياسی : جمهوری رياستی با هيات دولت و كابينه به رياست نخست وزير

ساختار حكومتی جمهوری آذربايجان تقريبا شبيه ساير جمهوريهای همسود یا مشترك المنافع است و دارای قوای سه گانه می باشد ولی از آن سه قوه، رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه كه مستقيماً از سوی مردم انتخاب می شود دارای بيشترين اختيارات است و بطوريكه مسئول عزل و نصب نخست وزير ، وزرای كابينه و نيز مقامات قضايی از جمله دادستان كل كشور بعنوان رئيس قوه قضائيه می باشد. در عين حال رياست شورای عالی امنيت ملی را نیز به عهده دارد كه رئيس نهاد رياست جمهوری دبير اين شورا می باشد. مصوبات مجلس پس از امضاء و تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا است.


نام رييس جمهوری: الهام علي*اف در اكتبر سال 2008 میلادی براي بار دوم و به مدت 5 سال انتخاب گردید، اما طي رفراندوم برگزار شده در رابطه با تغيير قانون اساسی در سال 2009 میلادی، انتخابات رياست جمهوری مي تواند در صورت بروز جنگ به تاخير افتد و همچنين محدوديت انتخاب حداكثر دوبار متوالی براي يك فرد، به سمت رييس جمهوری از ميان برداشته شده است.


وضعيت احزاب: بيش از 50 حزب سياسی رسمی ثبت شده در اين كشور وجود دارند كه از این ميان حدود 35 حزب در رديف احزاب موافق دولت شناخته می شوند.


حزب حاكم : حزب ينی آذربايجان ( آذربايجان نوين )، مهمترين حزب جمهوری آذربايجان با بيش از 500 هزار عضو می باشد.


نظام پارلمانی: انتخابات پارلمانی هر 5 سال يكبار برگزار می شود و نمايندگان از بخش های مختلف شهر ( مناطق شهری) انتخاب مي شوند. مجلس جمهوری آذربايجان داراي 125 نماينده است كه براي 5 سال از سوی مردم انتخاب می گردند.


انتخابات شهرداری ها نيز هر 5 سال يكبار برگزار می گردد و از مناطق مختلف شهری برگزيده می شوند.
بيش از 90 درصد از اعضای پارلمان آذربايجان از اعضای احزاب موافق دولت، به خصوص حزب ينی آذربايجان می باشند.
منبع : cisroad.com/countries/Azerbaijan/Political-Structure/lang/Fa