ساختار سیاسی تاجیکستان



تاريخچه سياسی



 • در دسامبر سال 1924، تصرف دوشنبه و تاجيكستان از سوی ارتش سرخ شوروی صورت گرفت و جمهوری خودمختار تاجيكستان در قالب جمهوری ازبكستان تشکیل گردید.
 • در سال 1929، جمهوری سوسياليستي تاجيكستان در قالب اتحاد جماهير شوروی تاسیس گردید.
 • در تاريخ 9 سپـتامبر 1991 (18 شهریور ماه 1370) تاجیکستان اعلام استقلال از اتحاد جماهير شوروی کرد.
 • تاریخ 9 سپتامبر که روز استقلال تاجیکستان می باشد را بع عنوان روز ملی تعیین کردند.




قوای سه گانه



 • مجریه



رئيس دولت : رئيس جمهور بعنوان رئيس دولت در راس قوه مجريه قرار دارد و از طريق انتخابات عمومی و به طور مستقیم با رأی مردم به مدت 7 سال انتخاب مي شود.

رئيس جمهور:
آقاي رحمان در 19 نوامبر 1992 به سمت رياست شورايعالی جمهوری تاجيكستان (رئيس كشور) انتخاب شد و در انتخابات 6 نوامبر 1994 به سمت رياست جمهوری رسيد. نامبرده در نوامبر سال 1999 در انتخابات رياست جمهوری براي يك دوره ديگر به اين سمت انتخاب گردید و سپس با پیروزی در انتخابات رياست جمهوری 6 نوامبر سال 2006، با کسب 79 درصد آراء برای یک دوره هفت ساله منصب ریاست جمهوری را بعهده گرفته است.

نخست وزير :
عاقل عاقل اف که انتخاب ایشان توسط رئيس جمهور در تاریخ 20 ژانویه 1999 صورت پذیرفت و نخست وزير دارای 6 معاون و 18 وزير كابينه و 10 رئيس كميته می باشد.
معاونين نخست وزير و وزراء را رئيس جمهور انتخاب و از سوي مجلس ملی تائيد مي شوند.




 • مقننه



مجلس عالی تاجیکستان مركب از دو مجلس ملی و مجلس نمايندگان است.


1) مجلس ملی :

داراي 34 نماينده است كه بصورت غير مستقيم برای 5 سال انتخاب مي شوند. 25 نفر توسط شوراهای محلی شهرها و ولايتها و 8 نفر توسط رئيس جمهور منصوب مي شوند و یک کرسی برای رییس جمهور سابق که فعلا خالی است. آخرین انتخابات در 25 مارس 2005 برگزار شد.


2) مجلس نمايندگان:

دارای 63 نماينده است و انتخابات بصورت مستقيم انجام مي پذیرد و دوره نمايندگي 5 سال است. آخرین انتخابات در 27 فوریه و 13 مارس 2005 برگزار شد.





 • قضائیه


قوه قضائيه از دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالي اقتصادی، دادگاه ايالت بدخشان، دادگاه ايالت شهر دوشنبه و دادگاه ساير شهرها و نواحی تشكيل شده است. نظارت بر اجرای دقيق قانون در سراسر كشور بر عهده دادستان كل است، دادستان های شهر و نواحی زير نظر دادستان كل عمل مي كنند. دادستان كل نزد مجلس ملی و رئيس جمهور مسئول است. دادستان كل تاجيكستان به مدت 5 سال توسط رئیس جمهور انتخاب می شود.


احزاب تاجیکستان


تاجيكستان دارای 8 حزب رســــمی است كه در وزارت دادگستری ثبت شده اند. اسامی آنها عبارت است از:





 • حزب خلق دموكراتيك به رهبري امامعلی رحمان رئيس جمهور - حزب حاكم
 • حزب كمونيست به رهبری شادی شبدالوف
 • حزب نهضت اسلامی تاجيكستان به رهبری محی الدین کبیری
 • حزب دموكراتيك تاجيكستان به رهبری محمد روزی اسكندراف ( این حزب نیز اخیرا دچار انشعاب شده است که شاخه انشعابی (مسعود صابراف) در مقابل شاخه اصلی مورد حمایت دولت است)
 • حزب سوسياليست به رهبری ميرحسين نذريف (شاخه انشعابی از این حزب به رهبری عبدالحلیم غفاراف جدا شد و از سوی حکومت نیز به رسمیت شناخته شد و جایگزین حزب اصلی قلمداد گردید)
 • حزب سوسيال دموكراتيك به رهبری رحمت الله زائراف
 • حزب كشاورزی به رهبری امير قراقل اف
 • حزب اصلاحات اقتصادی به رهبری عالم جان بابايف




منبع: cisroad.com/countries/Tajikistan/Political-Structure/lang/Fa