نیس مثه تو...

نیس مثه تو برام مهربون باشه
مثه آب زلال برام باشه
نیس مثه تو برام پاک باشه مثه یه چشمه
نیس مثه تو دفتر شعرو ترانه هامو بخوونه
نیس دیگه مثه تو باورم کنه
نیس مثه تو که صداش نجوای گلا باشه
نیس ترانه هائیکه میخووند به لطافت بارون باشه
نیس دنیای سادگی هامو باورش باشه
نیس مثه تو مهربونی هاش دلگرمم کنه
روتن زخمی ام مثه تو با چشای بارونیت بباره
تشنگی و خشکی لبامو با ژاله صورتش سیراب کنه
نیس مثه تو عطش و خستگی های دلمو بگیره
نیس دیگه مثه تو که شعرامو خریدار باشه
گوشش بدهکار درد دلای من باشه
کسی نبود و نیس مثه تو دنیای خالیمو از بهترینا پر کنه
نبود و نیس مثه تو با نوازش دستای پر مهرش
نوازشم کنه ... دلسردی هامو ازم جدا کنه
نیس مثه تو که دنیای کوچیکمو با وجودش
بزرگ و پر بار بسازه و وقتی که ساخت ویرونش نکنه
" سونات آبی ایرانی"