منبع :علی باقری


کنارم بمون کنارت هستمبزار دستاتو امشب توی دستمخیلی خوشحالم که باتو هستمهمه دنیامی و من دل به تو بستموقتی که با منی غمی ندارماز خدا میخوام که همش باشی با مناگه تو باشی حال من خوبهوقتی تو نباشی زندگیم آشوبهعشق منی تو همه دنیامیپیشم بمون تو عشق فردامیدوست دارم اینو به همه میگمیه تار موتو به دنیا نمی دم♫♫♫
من کنار تو عشق و فهمیدمهمه ی دنیا رو من تو چشات دیدمباتو من خوبم تویی خانومم
میخوام اینو بدونی همیشه میمونم
من برای تو جونمو میدم
بهترین روزا مو کنار تو دیدمتو با من هستی یه حس زیباعاشقت میمونم تا آخر دنیا