ساختار سیاسی گرجستانتاريخچه تشکيل مجلس گرجستان


اولين مجلس ملی گرجستان و پس از استقلال اين کشور از روسيه تزاری و پس از انقلاب روسيه در سال 1917 تأسيس شد اما اولين پارلمان گرجستان در سال 1991 پس از استقلال مجدد اين کشور و در زمان گامساخورديا رئيس وقت کشور برگزار گرديد كه با بركناری و فرار وی در اوايل سال 1992 و روی كار آمدن ادوارد شواردنادزه، اكثر نمايندگان وقت مجلس هم بركنار يا فراری شدند و دومين مجلس با عنوان "كنگره ملی" بدون برگزاری انتخابات و در زمان شواردنادزه كه بعنوان رئيس وقت كشور بود، روی كار آمد. بدنبال تصويب قانون اساسي جديد، سومين انتخابات پارلمانی در نوامبر سال 1995 برگزار گرديد و 235 نماينده با رأی مستقيم مردم وارد نهاد قانونگذاری شدند. چهارمين دوره مجلس گرجستان نيز در نوامبر 1999 و پنجمين دوره آن در نوامبر 2003 برگزار گرديد كه بدليل بروز تقلب در انتخابات و پافشاری و مخالفت مخالفين دولت، نتايج انتخابات باطل و منجر به بركناری ادوارد شواردنادزه و سقوط دولت وی گرديد. با روي كار آمدن مخالفين اولين انتخابات رياست جمهوری سردمداران انقلاب رز در 4 ژانويه 2004 برگزار گردید و ميخائيل ساكاشويلی بعنوان رئيس جمهور انتخاب و ششمين انتخابات مجلس هم در مارس 2004 ( فرودرين 1383 ) برگزار و طرفداران ساكاشويلی يعنی جنبش ملی و دمكرات ها اكثريت مجلس را در دست گرفتند اما در پی ناآراميهای نوامبر 2007 و اجبار ساكاشويلی به اعلام انتخابات زود هنگام رياست جمهوری در ژانويه 2008 و که منجر به انتخاب مجدد وی شد هفتمين دور انتخابات مجلس نيز در بهار همان سال برگزار گرديد.


شايان ذكر است كه قانون اساسی سابق گرجستان تشكيل « سيستم دو مجلسی » را در كشور مجاز دانسته بود و بدين معنی كه بر اساس اين سيستم کشور دارای دو " مجلس عوام " كه مركب از 150 نماينده است و بر اساس سيستم حزبی انتخاب می شوند و " مجلس خواص " كه شامل 85 نماينده است و بر اساس سيستم انفرادی و تعداد بخش ها يا حوزه های انتخاباتی انتخاب می گردند یعنی 85 نفر از 85 حوزه انتخاباتی بطور مستقل و منفرد انتخاب می شوند اما با تغييرات کنونی، گرجستان دارای تنها يک مجلس با 150 کرسی است.


منبع:

cisroad.com/countries/Georgia/Political-Structure/lang/Fa