مگه میشه گلای سرخ بدون عشق شکفته شن ***** قاصدکا بدون شوق تو رقص باد آشفته شن

مگه میشه؟
مگه ميشه حتّی یه بار بی عشق تو نفس کشید ***** چشما رو باز به شوق تو وا کرد اما تو رو ندید
مگه میشه؟
مگه میشه تو نباشی و من از عشق بخونم ***** مگه میشه بی قرار به انتظارت بمونم
دست تو دوباره فردا قاصد نوازشه ***** از کجا بدونم امّا شب من فردا بشه

مگه میشه؟
وقتی میای قاصدک ها مژده می دن که اومد ***** عطر خوش گل های سرخ می پیچه باز
بذارکه مست از نگاهت بشم تا باز بخونم ***** برای من ترانه ی عشقو بساز
مگه میشه تو نباشی و من از عشق بخونم ***** مگه میشه بی قرار به انتظارت بمونم
دست تو دوباره فردا قاصد نوازشه ***** از کجا بدونم امّا شب من فردا بشه


انتخاب و ارسال "سونات"