عقل عاشق به چشماش نیست تنها قلبش سرجاش نیست

دل به دل راه داره حتی وقتی راهی پیش پاش نیست

تـــو واسه من یه دریچه رو به فردایی که هیچه

تويه اغوش نفس هات عطر احساسه می پیچه

یه احساس شیرینی دارم انگار بدون تو می افته قبلم از کار

یه احساس شیرینی تو دلم هست که باتو تجربه ام شد

که فوق العاده اس فوق العاده


یه احساس شیرینی دارم انگار بدون تو می افته قبلم از کار

یه احساس شیرینی تو دلم هست که باتو تجربه ام شد


که فوق العاده اس فوق العاده


همیشه محتاجم به تو و دلداریت همه بگن هرچی من از بزرگواریت

تو دست و دل پاکي شیرینی و زیبا که رو چشمام مثل گذشته داری جا

مراقبت هستم به خوبی هر روز به خاطرت قلبم چه می تپه امروز چه می تپه امروز

یه احساس شیرینی دارم انگار بدون تومی افته قبلم از کار

یه احساس شیرینی تو دلم هست که باتو تجربه ام شد

که فوق العاده اس فوق العاده

یه احساس شیرینی دارم انگار بدون تومی افته قبلم از کار

یه احساس شیرینی تو دلم هست که باتو تجربه ام شد

که فوق العاده اس فوق العاده
انتخاب و ارسال "سونات"