دوری از دلم ببین چقد نگرانتم
منو میشکنی ولی من هنوز فکر حالتم
نگرانتم بخدا قسم نگرانتم
فکر حالتم
نگرانتـــــــم
اگه روز و شب پر دلهرم
فکر حالتم
من چیکار کنم باورت شه من نگرانتم
فکر حالتم بخدا قسم فکر حالتم
نگرانتم فکر حالتم
اگه میپرسم تو کجا میری اگه میپرسم چرا دلگیری
اگه میپرسم واسه اینه که نگرانتم
اگه تو خونه بی تو من مردم
اگه یک بار به روت نیاوردم
اگه میخندم واسه اینه که فکر حالتم
نگرانتـــــــــم

♫♫
بخدا منم مثه تو پاکم منو باور کن نگو شکاکم

دور میشی از من نگران میشم

دور نشو نرو از پیشم
تو تا اینجایی همه چی خوبه

وقتی تو نیستی همه چی آشوبه
بیا یک ذره فکر حالم باش
بیا یک بارم تو نگرانم باش
انتخاب و ارسال "سونات"